Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

A JELENTÉSVIZSGÁLAT (ÚJ)

HORIZONTJAI

címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez 

Helyszín: Bölcsészettudományi Kar, Újvidék

Időpont: 2015. október 28.

10.00 А tanácskozás megnyitója  – Csányi Erzsébet tanszékvezető

 

Plenáris ülés (a Вölcsészettudományi Kar moziterme)

Elnöklő: Molnár Csikós László

10.10 Tolcsvai Nagy Gábor (Budapest, Magyarország): Kognitív szemantika. Bevezetés és esettanulmány az igéről

10.30 Katona Edit (Újvidék, Szerbia): „Ha férfi vagy, légy férfi.” A férfiasság kódjainak metaforikus megjelenési formái

10.50 Sólyom Réka (Budapest, Magyarország): Nyelvi változás, kreativitás és megértés – napjaink magyar nyelvének neologizmusai

11.10 Láncz Irén (Újvidék, Szerbia): A mondatszerkezetek szemantikai interpretációja

11.30–12.00 Kávészünet

 

SZEKCIÓELŐADÁSOK I.

A. szekció (a Вölcsészettudományi Kar moziterme)

Elnöklő: Pásztor-Kicsi Mária

12.00 Pásztor-Kicsi Mária (Újvidék, Szerbia): A számítógép metaforái

12.20 Pápista Zsolt (Újvidék, Szerbia): A szcenárió modell: a dinamikus mentális reprezentáció szerepe metaforikus frazémák interpretációjában

12.40 Lukács András (Budapest, Magyarország): Mindent le kell-e fordítani, aminek jelentése van? Római toponimák a magyar nyelvű útikönyvekben

13.00 Hózsa Éva–Rajsli Ilona–Horváth Futó Hargita (Újvidék–Szabadka, Szerbia): Név – irodalmi névadás – szemantikai távlatnyitás

13.20 Vita és összefoglalás

B. szekció (a Magyar Tanszék szemináriumi könyvtára, III. emelet 322.)

Elnöklő: Andrić Edit

12.00 Andrić Edit (Újvidék, Szerbia): A magyar szem, illetve a szerb oko lexéma összevető szóasszociációs vizsgálata

12.20 Halupka Rešetar Szabina (Újvidék, Szerbia): Az angol House/Home és a magyar ház/otthon lexémák poliszemantikus struktúrája

12.40 Tót Tímea (Újvidék, Szerbia): A síremlékek szemiotikai vizsgálata a magyar és a szerb kultúrában

13.00 Tüskei Vilma (Újvidék, Szerbia): A magyar be igekötő és angol megfelelői

13.20 Vita és összefoglalás


C. szekció (Sinkó Ervin Terem, II/III. félemelet 254.)

Elnöklő: Vukov Raffai Éva

12.00 Vukov Raffai Éva (Szabadka, Szerbia): Néhány diskurzusjelölő kommunikatív-szociolingvisztikai jelentésvizsgálata

12.20 Fábics Tamás (Budapest, Magyarország): Adalékok a szláv őshaza kutatásaihoz

12.40 Bíró Anna (Budapest–Nagybecskerek, Szerbia): Vajdasági magyar fiatalok nyelvi sajátosságai írásos megnyilatkozásokban

13.00 Grabovac Beáta (Szabadka, Szerbia): Szavak a valencia és az arousal dimenziók vetületében

13.20 Vita és összefoglalás

 

14.00–15.30 Ebéd (állófogadás a BTK földszinti tanári klubjában)  

 

SZEKCIÓELŐADÁSOK II.

A. szekció (a Вölcsészettudományi Kar moziterme)

Elnöklő: Csányi Erzsébet

15.30 Csányi Erzsébet (Újvidék, Szerbia): Roll over. A jeans-vers jelentésfokozó eszközei Fenyvesi Ottónál

15.50 Novák Anikó (Újvidék, Szerbia): A jelentéshordozó múzeumi tér

16.10 Utasi Csilla (Újvidék, Szerbia): Tolnai Ottó Wilhelm-dalainak kognitív szemantikai megközelítése

16.30 Toldi Éva (Újvidék, Szerbia): Az elhallgatás jelentésrétegei

16.50 Magyar Klementina (Újvidék, Szerbia): Jelentés és szerkezet Závada Pál Természetes fény című regényében

17.10 Vita és összefoglalás

 

B. szekció (a Magyar Tanszék szemináriumi könyvtára, III. emelet 322.)

Elnöklő: Rajsli Ilona

15.30 Rajsli Ilona (Újvidék, Szerbia): Jelentésvizsgálat a 16‒17. századi szomatikus frazémák körében

15.50 Takács Izabella (Szabadka, Szerbia): Az interpunkció jelentésmódosító szerepe, funkciója

16.10 Molnár Csikós László (Újvidék, Szerbia): A szavak és a szókapcsolatok közötti jelentésmegoszlás

16.30 Törteli Telek Márta (Martonos, Szerbia): A digitális szövegek olvasási stratégiái

16.50 Vita és összefoglalás

 

C. szekció (Sinkó Ervin Terem, II/III. félemelet 254.)

Elnöklő: Kovács Rácz Eleonóra

15.30 Kovács Rácz Eleonóra (Újvidék, Szerbia): Társas jelentés és nyelvjárási attitűd

15.50 Ózer Katalin (Újvidék, Szerbia): Osztálytársak csoportos megszólítása a tinédzserkorban

16.10 Szécsényi Krisztina (Budapest, Magyarország): Középiskolások nyelvjárási attitűdje határon innen és túl

16.30 Ispánovics Csapó Julianna (Újvidék, Szerbia): A nyelvi hiba/probléma jelensége és jelentése a nemzeti, kulturális identitás kialakulásában

16.50 Vita és összefoglalás

 

17.20 Állófogadás a BTK földszinti tanári klubjában